Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť: Starosel Slovensko s.r.o.
Sídlo: Štefániková 76, 071 01 Michalovce
Odberné miesto: Priemyselná 2, 071 01 Michalovce
Bankové spojenie: ČSOB
Názov učtu v banke: Starosel Slovensko s.r.o
Číslo účtu IBAN: SK37 7500 0000 0040 2254 7670
Kontakt: +421 915 054 162
E-mail: starosel@starosel.sk
Web: starosel.sk
IČO: 47689901
DIČ: 2023630818
IČ DPH: SK2023630818
Zapísaný: Okresný súd Košice I., Oddiel: Sro, Vlož.č.: 35773/V
Orgán dozoru:  
Regionálna veterinárna a potravinová správa Sama Chalupku 1236/2, 071 01 Michalovce (podľa zákona č.
152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)
(ďalej len „spoločnosť“)

Základné pojmy:

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar alebo
služby.
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.
Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je
oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol.
Tovar – tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.
Objednávka – úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v
e-shope.
Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je
uvedený v objednávke vrátane DPH a ceny dopravy, poprípade cena za dobierku
Cena dopravy (prepravné) – cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi .
VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky.
Podmienka 18 rokov
Internetový obchod staroselshop.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov! Kupujúci
prečítaním alebo potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že ma viac ako 18 rokov
a prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľa.
Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré pri objednávke
zadal.

Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na internetovej stránke predávajúceho.
Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne podľa
jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou),
spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku.
Po odoslaní objednávky je kupujúcemu zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky, dostupnosti tovaru,
kópiou objednávky a s predpokladaným termínom dodania tovaru. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a
predávajúcim je uzavretá v okamihu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom e-
mailu odoslanej kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Potvrdenie o prijatí
objednávky do systému sa nepovažuje za potvrdenie objednávky predávajúcim.
Predávajúci nezaručuje dostupnosť tovaru uvedeného na internetovej stránke. V prípade, že objednaný tovar
nie je dostupný na sklade, predávajúci o tom neodkladne informuje kupujúceho, ktorý následne objednávku
potvrdí alebo odmietne.
Minimálne množstvo pre platnú objednávku u vín je stanovené na 2 fľaše a ich násobky t.j. objednávka je
platná už od 2ks tovaru. Ideálne je 6 fľaš – jeden kartón (víno je možné nakombinovať)
Všetky uvedené ceny tovarov sú vrátane DPH, spotrebnej dane a cla.
Objednávka tovaru obsahuje nasledovné
Pokiaľ ide o:
Fyzické osoby: Meno a priezvisko kupujúceho, e-mail a telefonický kontakt (na ktorom je možné
kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a doručenia tovaru), fakturačnú adresu (údaje,
ktoré budú uvedené na faktúre a taktiež na ktorú adresu bude tovar doručený). V prípade, že tovar má byť
doručený na inú ako fakturačnú adresu, kupujúci uvedie dodaciu adresu.
Právnické osoby: Údaje ako aj pri fyzických osobách, taktiež aj meno spoločnosti, IČO a sídlo spoločnosti
DIČ a IČ DPH(povinné údaje).
Ďalej: Názov tovaru a uvedenie jeho množstva, t.j. počet kusov objednaného tovaru

Dodacie podmienky

Miesto dodania tovaru je určené na základe objednávky zo strany kupujúceho. Predávajúci je povinný dodať
kupujúcemu objednaný tovar na základe kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný v momente doručenia
tovaru do miesta dodania tovaru a je prevzatý v momente fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho
oprávneným.
Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
- kuriérskou spoločnosťou, podľa prepravcu na území SR
doručenie kuriérom 4,90 do 6 fliaš /1 kartón/
8,90 do 12 fliaš /2 kartóny/
11,90 do 18 fliaš /3 kartóny/
Pri nákupe nad 129 s DPH doprava zdarma
- rozvozom Starosel Slovensko v Košiciach a Prešove raz týždenne a Michalovce denne -
zdarma
- osobne na prevádzke Starosel Slovensko, Priemyselná 2, Michalovce v rámci otváracích
hodín
- podľa dohody inak ako je vyššie uvedené
Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal hneď pri jeho dodaní. Ak kupujúci zistí, že
tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti
skontrolovať stav tovaru. V prípade poškodenia tovaru je vyhotovený záznam o poškodení tovaru. Na
základe takto vyhotoveného záznamu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo dodať
kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené kupujúcim.
Dodanie tovaru kupujúcemu je realizované čo v najkratšom možnom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní
od záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Iba vo výnimočných prípadoch (napr. keď
nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku a pod.) môže predávajúci predĺžiť dodaciu lehotu. V
takýchto prípadoch informuje predávajúci kupujúceho.

Platobné podmienky

NA DOBIERKU – 1,60 € s DPH
Vaša objednávka je zaslaná prepravnou spoločnosťou na Vami zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí od
kuriéra.
V HOTOVOSTI / KARTOU ( PRI OSOBNOM VYZDVIHNUTÍ ) - ( BEZ POPLATKU )
V prípade, že sa rozhodnete prevziať si svoju objednávku v sídle našej spoločnosti, na adrese Priemyselná 2
071 01  Michalovce, ušetríte na poštovnom. 
PREVODOM NA ÚČET - ( BEZ POPLATKU )
Vaša objednávka bude expedovaná až po pripísaní fakturovanej sumy na náš účet ( spravidla 1 - 3 
pracovné dni ). Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo Vašej objednávky. Potrebné údaje Vám zašleme
na Váš e-mail po odoslaní Vašej objednávky. 
PLATOBNOU KARTOU ONLINE - ( BEZ POPLATKU )
Okamžitá zabezpečená online platba platobnými kartami Maestro, MasterCard, VISA, VISA SECURE,
MasterCard Secure Code, platobná brána

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany
predávajúceho. Môže to urobiť telefonicky na čísle +421915054162, emailom: starosel@starosel.sk alebo
písomne. Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku v prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný na
sklade alebo v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné objednávku kupujúceho potvrdiť (napr.
nesprávne uvedené kontaktné údaje kupujúceho a pod.).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:– v prípade, ak je objednávka neštandardného
alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti, alebo
– v prípade, ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru predloží neplatné,
prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, alebo
– v prípade, ak kupujúci z akýchkoľvek dôvodov neprevezme objednaný tovar v riadne avizovanom
alebo dohodnutom termíne, alebo
– z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ
tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho
alebo z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo
– v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je
schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, alebo
– po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar neprevzal.
2. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom
bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok,
ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci
povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú
na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci
vynaložil na objednanie tovaru.
3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do
siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa týchto VOP bez uvedenia dôvodu v
súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
zásielkovom predaji”) na adrese Priemyselná 2, 071 01 Michalovce. Kupujúci, ktorý nie je
spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci
nesplnil podmienky dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP.
4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci riadne a včas splnil svoje
informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a
dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie
najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci
povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení a pod. a v
originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu Priemyselná 2, 071 01 Michalovce. V
prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a
predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov,
spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. Kupujúci je povinný tovar zasielať takým
spôsobom, aby bol poistený a chránený pred poškodením (typ zásielky musí zodpovedať typu
tovaru), pričom predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pred jeho
doručením do miesta určenia t.j. na adresu Priemyselná 2, 071 01 Michalovce.
6. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý,
nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti
predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení
objednávky alebo jej časť najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa platného a účinného
odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený
kupujúcim.
7. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je
poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú
v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho
zákonníka o hodnotu vzniknutej škody na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný
alebo znečistený tovar a pod.) a o hodnotu spotrebovaného tovaru do pôvodného stavu najneskôr v
lehote 15 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy
bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
8. Predávajúci vráti pri platnom a účinnom odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu
vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s
tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci
vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom
prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Náklady na
vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym
požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa
považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na
internetovej stránke predávajúceho.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane spolu s tovarom a s príslušenstvom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené,
ak bolo zaslané na e-mailovú alebo poštovú adresu zmluvnej strany, ktorej je určené. Odstúpením od
kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru
vlastnou prepravou. V prípade, že sa preukáže, že dodaný tovar bol dodaný/vyexpedovaný v zlej kvalite
alebo poškodený, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote.
Uznávané sú len preukázateľné senzorické poškodenia kvality, a to pri vrátení väčšiny obsahu tovaru.
Opätovnú dopravu na miesto dodania tovaru ako aj náklady na vrátenie poškodeného tovaru do spoločnosti
Starosel Slovensko s.r.o. nachádzajúceho sa na adrese Priemyselná 2, 071 01 Michalovce znáša v plnom
rozsahu kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prepravu pri prvom dodaní
tovaru. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim (rozbitie,
alebo poškodenie fliaš a pod.).
2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu
potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom,
kde možno reklamáciu uplatniť.
3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom
internetovej stránky predávajúceho na základe objednávky kupujúceho podľa týchto VOP. Kupujúci má
právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ
alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať
prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto
prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť
reklamáciu alebo sťažnosť na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP.
4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane
príslušenstva, dokumentácie tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom
tovaru a dokladom o zaplatení.
5. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho
zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa
ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30
dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo
určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru
za nový tovar.
6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného
autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len
„odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od
kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením tovaru. V prípade, ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej
zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na
odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia
tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho
za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia
tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej
zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva
uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s
porovnateľnými parametrami.
8. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
– nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, tovaru alebo príslušenstva
tovaru,
– neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
– uplynutím záručnej doby tovaru,
– mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
– skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými
vplyvmi prirodzenému prostrediu,
– neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
– poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
– poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
– poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným
zásahom vyššej moci.
9. Po dodaní alebo odbere tovaru kupujúcim, dodávateľ a predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené
nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním tovaru zo strany kupujúceho.
10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
– výmenou tovaru,
– vrátením kúpnej ceny tovaru,
– vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
– písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
– odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
11. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie
kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom
poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
12. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy okrem prípadov, ak sa jedná o tovar,
ktorý sa rýchlo kazí, prípadne pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo
dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z
dôvodu reklamácie vád tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude
uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a
tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od
prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
13. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady
uplatnené kupujúcim v rámci reklamácie.

Záverečné ustanovenia

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
VOP nadobúda platnosť1.10.2021
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie